คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

หน่วยงานที่ให้บริการ :เรือนจำกลางบางขวางกระทรวงยุติธรรม


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรณีบุคคลภายนอก

1. บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ดังนี้

 (1) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 (2) เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก

 (3) ต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันและเวลาที่ทางเรือนจำกำหนดไว้

 หากมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันและเวลาที่กำหนด ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำ แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว และยังมิได้นำออกจากห้องขัง เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำจะเห็นความจำเป็นที่สมควรอนุญาต

2. บุคคลภายนอกที่มาขอเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง

 (1) มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรา น่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือความไม่เรียบร้อย

 (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ จะก่อการร้ายหรือกระทำผิดกฎหมายขึ้น

 (3) แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิ่น หรือไม่สุภาพ หรือสกปรกอย่างร้ายแรง

 (4) ไม่มีกิจเกี่ยวข้อง หรือรู้จักเป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขัง

 (5) มีกิริยาวาจาไม่สุภาพ

 (6) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3. บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้

 (1) อยู่ในเขตที่ทางการเรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง

 (2) ไม่นำสิ่งของใดๆ เข้ามาหรือนำออกจากเรือนจำ ส่งมอบให้หรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ประสงค์จะมอบเงินให้กับผู้ต้องขัง ให้นำฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทางเรือนจำจัดไว้ให้เพื่อการนั้น

 (3) ไม่แนะนำ ชักชวน แสดงกิริยาหรือให้อาณัติสัญญาณอย่างใดๆ แก่ผู้ต้องขัง เพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือวินัยผู้ต้องขัง

 (4) พูดภาษาไทย และออกเสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ ณ ที่นั้นได้ยินจะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 (5) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา บันทึกเสียง และตัดการสื่อสาร หากเห็นว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม ในกรณีที่เรือนจำจัดให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสาร

 (6) ไม่ถ่ายภาพ หรือเขียนภาพ เกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือเรือนจำ หรือเขียนแบบแปลน หรือแผนที่เรือนจำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ และแจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำทราบก่อนแล้ว

4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าบุคคลภายนอกที่มาขออนุญาต หรือได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อแล้ว มีสิ่งของที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ 3(2) หรือเงิน หรือสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอดูหรือขอตรวจค้นได้ หากบุคคลภายนอกนั้นเป็นชายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชายเป็นผู้ทำการตรวจค้น หากเป็นหญิงให้พนักงานเจ้าหน้าที่หญิงเป็นผู้ทำการตรวจค้น หรือให้ผู้นั้นแสดงเองหรือจัดให้ชายหรือหญิงอื่นที่ควรเชื่อถือทำการตรวจค้นแทนก็ได้

5. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้กระทำผิดข้อบังคับที่กรมราชทัณฑ์กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการให้ออกไปจากบริเวณเรือนจำ ทั้งนี้ หากมีการขัดขืนพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้กำลังพอสมควรที่จะให้ออกไปพ้นจากเรือนจำได้

กรณีทนายความ

1. ทนายความที่จะขอพบผู้ต้องขังจะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ และจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้เฉพาะทนายความที่ผู้ต้องขังต้องการพบเท่านั้น

2. ทนายความจะต้องยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบคำร้องที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

  เรือนจำที่ได้รับคำร้องให้แจ้งผู้ต้องขังได้ทราบข้อความตามคำร้อง เพื่อแจ้งความประสงค์และเหตุผลว่าจะพบทนายความนั้นหรือไม่

  เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำมีความเห็นในคำร้องเป็นประการใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นหรือคำสั่งนั้น ให้ทนายความลงลายมือชื่อรับทราบด้วย

3. ทนายความรายใดที่จะขอเข้าพบผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือไต่สวนมูลฟ้องให้ทนายความรายนั้นยื่นสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคำร้องขอพบผู้ต้องขังภายในเรือนจำด้วย

  สำหรับทนายความรายใดที่ผู้ต้องขังได้แต่งตั้งและคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว ทนายความรายนั้นต้องยื่นสำเนาใบแต่งตั้งทนายความที่ศาลประทับรับไว้ในสำนวนคดีให้เป็นทนายความของผู้ต้องขัง ประกอบคำร้องขอพบผู้ต้องขังภายในเรือนจำด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ต้องขังยังไม่แต่งตั้งทนายความ

  ในกรณีมีเหตุพิเศษอันเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งทนายความ การถอนตัวของทนายความการเสียชีวิตของทนายความ หรือการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่ ผู้บัญชาการเรือนจำอาจพิจารณาอนุญาตให้ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังโดยไม่ต้องมีใบแต่งทนายความหรือใบแต่งทนายความที่ศาลประทับไว้ในสำนวนคดีให้เป็นทนายความของผู้ต้องขังนั้นมาแสดง ก็ได้

4. ทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบผู้ต้องขัง ต้องพบหรือติดต่อกับผู้ต้องขังคราวละหนึ่งคน เว้นแต่การพบผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมหรือจำเลยร่วมในคดีเดียวกัน และการพบนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาคดี จะให้พบผู้ต้องขังมากกว่าหนึ่งคนก็ได้

5. ทนายความที่ประสงค์จะขอเข้าพบผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ให้ทนายความผู้นั้นดำเนินการตามข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3และข้อ 4โดยอนุโลม

6. ทนายความสามารถเข้าพบผู้ต้องขังได้ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ของวันทำการ

  หากมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันเวลาในวรรคก่อน ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำ แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว และยังมิได้นำออกจากห้อง เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำจะเห็นความจำเป็นที่สมควรอนุญาต

7.ทนายความที่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ต้องขัง หากต้องการจะสงวนข้อความที่พูดกับผู้ต้องขังเป็นความลับให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ในระยะที่ไม่สามารถได้ยินข้อความการสนทนา

กรณีผู้ต้องขังป่วย

1. ผู้ต้องขังป่วยหมายถึง ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยอาการหนักและได้รับการรักษาตัวอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือสถานพยาบาลของเรือนจำ โดยได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือผู้บัญชาการเรือนจำ ให้สามารถเยี่ยมได้

2. การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยให้เยี่ยมได้ในระหว่างวันและเวลาราชการปกติ โดยให้จัดเยี่ยมในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจำหรือสถานที่อื่นใดอันสมควร แต่ต้องเป็นสถานที่ญาติและผู้ต้องขังได้สนทนากันอย่างใกล้ชิด และเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที

3.ญาติต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย

 (1) บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย

 (2) สามี หรือภรรยา

 (3) บุตร ธิดา หรือหลาน

 (4) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดี่ยวกัน

     (5)ลุง ป้า น้า อา

 (6) บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือผู้ที่ต้องขังร้องขอ

4. ผู้ต้องขังป่วยสามารถได้รับการเยี่ยมทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

    (1) ต้องไม่เป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

    (2) ต้องไม่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัยในรอบปีนั้น

    (3) ต้องเป็นผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป และ ต้องไม่เป็นผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษประหารชีวิต

5.เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:


            ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานที่กักขังผู้อำนวยการสถานกักกันมีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สภาวะการณ์ต่าง ๆ ภัยธรรมชาติ สภาวะอากาศ อาทิเช่น เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจากการจลาจลการประท้วง ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลภายนอกของเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน แห่งนั้น เป็นต้น
            ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: ((รายละเอียดในการเยี่ยมให้ดูที่หมายเหตุข้อ 19) เรือนจำ ทัณฑสถาน ต่อไปนี้ สามารถเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ ได้ (Video Conference) ได้แก่ 1. เรือนจำกลางเขาบิน 2.เรือนจำกลางพิษณุโลก 3.เรือนจำกลางคลองไผ่ 4.เรือนจำกลางบางขวาง 5.เรือนจำกลางคลองเปรม 6.เรือนจำกลางระยอง 7.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 8.เรือนจำกลางเชียงใหม่ 9.เรือนจำกลางเชียงราย 10.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 11.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล))

เรือนจำกลางบางขวาง ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5250487-8 ต่อ 143 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 14:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :3 ชั่วโมง

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ

(หมายเหตุ: -)

2 ชั่วโมง

เรือนจำกลางบางขวาง

 

2)

การพิจารณา

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง พิจารณาเพื่อมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต

(หมายเหตุ: -)

1 ชั่วโมง

เรือนจำกลางบางขวาง

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพภ่าย

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

2)

 

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ (ออกโดยสภาทนายความ)

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

-

3)

 

สำเนาใบแต่งตั้งทนายความที่ศาลประทับรับไว้ในสำนวนคดีให้เป็นทนายความของผู้ต้องขัง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี 11000 โทร 02 967 2222

(หมายเหตุ: -)

2)

เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำร้องขอพบผู้ต้องขังของทนายความ

(หมายเหตุ: -)

 

หมายเหตุ

วันจันทร์ ให้เยี่ยมได้เฉพาะผู้ต้องขัง แดน 2 , 3 , 8 , 13 , 14 และ2 ประหาร

วันอังคาร ให้เยี่ยมได้เฉพาะผู้ต้องขังแดน 4 , 5 , 6 และ5 ประหาร

วันพุธ ให้เยี่ยมได้เฉพาะผู้ต้องขังแดน 2 , 3 , 9 , 12 , 15 , 17 และ2 ประหาร

วันพฤหัสบดีให้เยี่ยมได้เฉพาะผู้ต้องขัง แดน4 , 5 , 6 และ5 ประหาร

วันศุกร์ให้เยี่ยมได้เฉพาะผู้ต้องขัง แดน8 , 9 , 12 , 13 , 14 , 15 และ17

หมายเหตุแดน 10 เยี่ยมได้ทุกวัน สัปดาห์ละ 1 วัน
 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 02/11/2558

เอกสารประกอบการพิจารณา: การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

หน่วยงานที่ให้บริการ :เรือนจำกลางบางขวางกระทรวงยุติธรรม

 

 


 


เอกสารประกอบการขออนุญาต

 

รายการเอกสาร

ตัวจริง

สำเนา

เงื่อนไข

 

1

 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพภ่าย

 

1

1

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

o

2

 

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ (ออกโดยสภาทนายความ)

 

0

1

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

o

3

 

สำเนาใบแต่งตั้งทนายความที่ศาลประทับรับไว้ในสำนวนคดีให้เป็นทนายความของผู้ต้องขัง

 

0

1

(รับรองสำเนาถูกต้อง)

o

 

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

 

รายการเอกสาร

เงื่อนไข

 

1

 

คำร้องขอพบผู้ต้องขังของทนายความ

 

-

o