นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบนายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือ

เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของผู้ต้องขัง รุ่นที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2558

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมแดน 14