นายสุรพล  แก้วภราดัย

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานนพิธีเปิดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษา
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อาคารหอประชุม ฝ่ายควบคุมแดน ๑๔