ผู้บริหารระดับสูง

 

นายโสภณ  ยิ้มปรีชา

ผู้บัญชาการเรือนจำ เรือนจำกลางบางขวาง

ผอ นเรศ แก้วเฉย

นายอนุสรณ์  น้ำผึ้ง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

นายบำเพ็ญ  สมภักดี

ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง

นายบุญมี  วิบูลย์จักร

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

นายนเรศ  แก้วเฉย

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

นายอนุสรณ์  น้ำผึ้ง

ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ ส่วน 1

นางสาวอารีย์รัตน์  ไกรเกตุ

ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ ส่วน 2

   

นายเด่นพงศ์  กลิ่นเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร